ALL Story Talent Poem Videos Memories Quotations Book Review health tips News Serial
ప్రాప్తం.బేతాళకథ8- డాక్టర్ .బెల్లంకొండ.నాగేశ్వర రావు -- పట్టువదలని విక్రమార్కుడు శవాన్ని ఆవహించి ఉన్న బేతాళుని బంధించి భుజనా వేసుకుని మౌనంగా నడక సాగించసాగాడు.శవం లోని బేతాళుడు 'మహీపాలా పట్టుదలకు మారుపేరైన నువ్వు పరాక్రమం తోపాటు సాహాసివి. తత్త్వవివేక,మహాభూత, నాటకదీప, యోగానంద,ఆత్మానంద,అద్వైతానంద,విద్యానంద పంచశీల గ్రంధాలను అభ్యసించిన సకల గుణసంపన్నుడవు నీవు. నాకు చాలా కాలంగా ఒక సందేహంఉంది.మనప్రయాణంలో అలసట తెలియకుండా ఉండేలా నీకు ఆ సందేహాన్ని 'ప్రాప్తం'అనే కథా రూపంలో చెపుతాను విను.... పూర్వం అంగ,వంగ,కళింగ, కుళింద,కాశ్మీర,నేపాళం, భూపాల,పాంచాల, పాండ్య,బర్బరీ,కిరాత,విదేహ,విదర్బ,మళయాళ,గౌళ,గాంధార,కురు,కేరళ,మగధ,కొంకణ,సిందు,సౌవీర,ఆంధ్ర,ఛేది,సాల్వ,కోసల,సౌరాష్ట్ర,మత్య,సూరసేన,సుంహ్మ,కౌశంబి,పుళింద,లాట,కర్ణాటక,త్రిగర్త,బృహద్దద,యవణ,టెంకెణ, దశార్ణవ,పౌండ్ర,బాహ్లీక,ద్రావిడ,కాంభోజ,ఘూర్జుర,కైకేయ,అవంతి,చోళ, సింహళ,కుంతల,నిషిద,పార్శన,కామరూప,భోజ,మాళ్వ,విరాట,మ్లేచ్చ, అమరావతి,వంటి పలు రాజ్యాలు ఉండేవి. వీటిలో అమరావతిని చంద్రసేనుడు పరిపాలిస్తు,ప్రజల జీవన విధానం గురించి తెలుసుకునేందుకు మారు వేషంలో తన మంత్రి సుబుధ్ధితో కలసి తన రాజ్యంలోని పలు నగరాలు రాత్రులు సంచరిస్తూ ఉండేవాడు, ఒకరోజు అలా రాజధాని లో పర్యటిస్తున్న సందర్బంగా, తూర్పు వీధిలోని ఒ ఇంటి లోనుండి అర్ధరాత్రి దాటినా దీపం వెలగడం గమనించి ఆయింటి అరుగుపై తన మంత్రితో చేరాడు.'మీరు పూజారిగా ఇంతకాలం సేవలు చేస్తున్నప్పటికి ఆదేవుకాని,మనరాజు గారు కాని ఏమైనా సహాయం చేసారేమో చూసారా! మీకు వచ్చే ఆదాయంలో మన కుటుంబం పోషించుకోవడంచాలా కష్టంగా ఉంది.రేపు పిల్లల పెండ్లి ఎలా చేస్తాం? నాకు ఏమి తోచడంలేదు'అన్నది ఆడమనిషి స్వరం.'పిచ్చిదానా నారు పోసినవాడు నీరు పొయ్యడా! రోజు నాచే అర్చని చేయించుకునే ఆదైవానికి నాగురించి తెలియదా! మన రాజు మంచి వారే భయపడక కాలం పైన భారంవేసి ముందుకు సాగుదాం! నిద్రపో వేకువనే నేను ఆలయానికి వెళ్ళాలికదా! అన్నది పురుష స్వరం. వారి కుటుంబ కష్టాలు స్వయంగా తెలుసు కున్న రాజుగారు మరుదినం పెద్ద గుమ్మడికాయ తెప్పించి దానిలోపలి భాగం అంతా ఖాళీ చేయించి దాని నిండుగా బంగారు నాణాలు నింపి, ఎప్పటిలా గుమ్మడి కాయను అంటించి భటుల ద్వారా ఆగుమ్మడి పండును మరుదినం ఉదయం పూజారి ఇంటికి పంపించాడు.గుమ్మడికాయ పూజారి భార్యకు అందించి 'అమ్మా ఎవరో నాకు రెండు గుమ్మడికాయలు ఇచ్చారు,ఒకటి నేను తీసుకున్నాను ఇదిగో మరోకటి మీరు తీసుకొండి'అని ఇచ్చి వెళ్ళాడు. మధ్యాహ్నం రాజు గారి వంటవాడు వచ్చి 'ప్రభూ ఈ రోజు తీసుకువచ్చిన కూరగాయలలో ఈగుమ్మడికాయ వంట కొరకు కోయగా దీని నిండా బంగారు నాణాలు కనిపించాయి'అన్నాడు.అది చూసిన చంద్రసేన మహారాజు ఆశ్చర్యపోయాడు. విక్రమార్క మహీపాల పూజారి ఇంటికి రాజు పంపిన గుమ్మడికాయ తిరిగి రాజు గారి వద్దకు ఎలా వచ్చిందో నాకు అర్ధం కాలేదు.తెలిసి,ఊహించి సమాధానం చెప్పలేక పోయావో నీ తలపగిలి మరణిస్తావు.అన్నాడు బేతాళుడు. బేతాళా మనవ సహాయానికి దైవబలం కూడా తోడు అవ్వాలి.తనసహాయం పూజారికి తెలియకుండా దేవుడే పంపినట్లు అందజేయాలి అనుకున్నాడు రాజు. ఆపూటకు బియ్యం లేక పోవడంతో పూజారి భార్య అంగడిలో గుమ్మడికాయ ఇచ్చి బియ్యంతీసుకు వెళ్ళి ఉంటుంది.అదే అంగడిలో రాజు గారి పనివారు కూరగాయలు తీసుకురావడం తో ఆగుమ్మడికాయ రాజు గారి వంటశాలకు చేరింది'అన్నాడు విక్రమార్కుడు.విక్రమార్కునికి మౌనభంగం కావడంతో శవంతో సహా బేతాళుడు మాయమై చెట్టు పైకి చేరాడు.పట్టువదలని విక్రమార్కుడు మరలా బేతాళునికై వెనుతిరిగాడు.(కల్పితం)
June 24, 2020 • T. VEDANTA SURY • Story