ALL Story Talent Poem Videos Memories Quotations Book Review health tips News Serial
బొమ్మలు చెప్పిన కమ్మని కథలు.(1)డా.బెల్లంకొండనాగేశ్వరరావు.భోజమహారాజు మాటలు విన్న మొదటి సాలభంజకం వినోదవల్లి 'భోజరాజా నంద్యాపురంలో చంద్రవర్ణుడు అనే పండితుడు తనునేర్చిన విద్యతోతృప్తి చెందక విద్యార్ధిగా మరింత చదవాలని దేశ సంచారం చేస్తూ అరణ్య మార్గాన వెళుతూ ఓక సెలఏరు వద్ద దాహం తీర్చుకుని ఆపక్కనే ఉన్న రాగి చెట్టుక్రింద తపస్సు చేసుకుంటున్న మునిని చూసి "స్వామినాపేరు చంద్రవర్ణుడు మీవంటి తపోధనుల వద్ద మానవజీవిత లక్ష్యం,సేవాభాగ్య విధానం ఉన్నత విద్యలు తెలుకోవాలని వచ్చాను.నాకు ఉన్నత విద్యలు ప్రసాదించండి"అనిచేతులు జోడించాడు."నాయనా నేను శాపవశాన మానవుడిగా మారిన గంధర్వుడను. కారణజన్ముడివి అయిన నీరాకకోసం ఎదురుచూస్తూ ఉన్నాను. నాకుతెలిసిన సకలవిద్యలు నీకు నేర్పితే నాకు శాప విమోచన కలుగుతుంది.నేటినుండి ఆరుమాసాలు నిద్ర,ఆహారం, దాహం, మాని నేను చెట్టు పైనుండి రాగి చెట్టు ఆకులపై రాసి కింద పడవేసే వాటిలో పలు శ్లోకాలు,విద్యలు రాసి క్రింద వేస్తుంటాను.వాటిని నీవు శ్రధ్ధగా చదువు"అన్నాడు ముని. "స్వామి ఆరు మాసాలు నిద్రహారాలు లేకుండా ఎలామనగలను"అన్నాడు చంద్రవర్ణుడు."చింతించకు నాయనా శ్రమా,అలసట,ఆహారం,దాహం,నిద్ర ఎవి నీ దరిచేరకుండా, రాత్రులు చీకటిలోకూడా చదవగలిగే వరం నీకు తక్షణం వచ్చేలా వరం ప్రసాదిస్తున్నాను"అన్నాడు ముని.అలా ముని చెప్పిన విధంగా ఆరు మాసాలలో సకల విద్యలు నేర్చుకున్నాడు చంద్రవర్ణుడు. అనంతరం "నాయనా నేటితో నీవిద్యాభ్యాసం ముగిసింది.నీవు నీఊరు వెళ్లవచ్చు కానీ నీవు నేర్చిన ఈవిద్యలు ఫలించాలి అంటే ఒకే వేదికపై నలుగురు కన్యలను వివాహంచేసుకోవాలి.ఉత్తములై సంతతిపోంది యశశ్వివై వర్ధిల్లు "అనిదీవించినముని అదృశ్యమై పోయాడు.అడవిలోనుండి బయలు దేరిన చంద్రవర్ణుడు 'కన్యకాపురి' అనేగ్రామం రాత్రి వేళచేరి 'అలంకారవళ్లి'అనే రాజమందిర దాసి ఇంటి అరుగుపై నిద్రించసాగాడు. రాత్రి ఇల్లు చేరిన దాసి చంద్రవర్ణునిచూసి అతనికి రాజవైద్యునిచే వైద్యం చేయించింది.ఆరోగ్యంకుదుట పడిన చంద్రవర్ణుడు తనఊరికి బయలుదేర బోయాడు"అయ్య పరపురుషులైన తమరిని ఇంతకాలం నాఇంటిలో ఉండనిచ్చాను వివాహం కావలసిన కన్యను ఈవిషయం తెలిసిన నన్ను ఎవరు వివాహం చేసుకుంటారు"అని తమదేశ రాజు గారికి చంద్రవర్ణుని పై ఫిర్యాదు చేసింది.విషయంఅంతా విన్న రాజు ఆమెను చంద్రవర్ణుడు వివాహం చేసుకోవాలని తీర్పు చెప్పాడు. "మహారాజా నాగురువు వద్ద నేర్చిన విద్యలన్ని సఫలం కావాలంటే ఒకే వేదికపై నలుగు కన్యకామణులను వివాహం చేసుకోవాలి"అన్నాడు చంద్రవర్ణుడు.అతను నేర్చిన విద్యలకు మెచ్చినరాజు తనకుమార్తె'చిత్రరేఖ'ను,మంత్రికుమార్తె 'కల్యాణి'ని,వ్యాపారవేత్త సోమశేఖరునికుమార్తె'కోమలాంగి'ని,రాజదాసి అయిన'అలంకారవళ్లి'ని ఇచ్చి ఓకే వేదికపై వివాహంజరిపించాడు. తనభార్యలతో ఊరు చేరిన చంద్రవర్ణునికి, తనకు సంతతిలేనందున ఆరాజ్యరాజు మహేంద్రవర్మ చంద్రవర్ణునికి పట్టాభిషేకంచేసి రాజ్యభారం అప్పగించాడు.అనంతరంతన నలుగురు భార్యలకు చిత్రరేఖకు 'విక్రమార్కుడు'కల్యాణికి'వరరుచి'కోమలాంగికి'భట్టి' అలంకారవళ్లికి'భత్తృహరి'అనేనలుగురు పుత్రులు జన్నించారు వృధ్ధుడైన చంద్రవర్ణుడు తనకుమారులను పిలిపించి"నాయనలారా నాతదనంతరం ఈరాజ్యాన్నిభర్తృహరికి పాలించే భాధ్యత అప్పగించాలని నాకోరిక అన్నాడు.కానిభర్తృహరి వివాహం చేసుకున్నా సంతతి పొందకూడదు అన్నాడు.రాజ్యన్ని,పలువురి భార్యలు ను చేపట్టిన భర్తృహరి 'అనంగసేన'అనే భార్యపై ఎక్కువ మక్కువ కలిగి ఉండేవాడు.ఓకరోజు ఒక సాధువు రాజ్యసభలో ప్రవేసించి"రాజా ఈపండుతిన్నవాళ్లు నిత్య యవ్వన వంతులుగా,ఆరోగ్యంవంతులుగా ఉంటారు"అని దానిమ్మ పండు భర్తృహరి చేతికి అందించి ఆశీర్వదించి వెళ్లి పోయాడు.ఆపండు రాజు అనంగసేనకు ఇవ్వగా ఆమె తన ప్రియుడు గుర్రపు శాలలో పనివాడికి ఇచ్చింది.అతను తన మరోప్రియురాలు పిడకలు గంప నెత్తిన పెట్టుకు వెళుతున్న ఆమెకు ఇచ్చాడు.ఆమెతన పిడకల గంపలో పెట్టుకుని వెళుతుండగా అంతఃపురంనుండి పిడకల గంపలో పండు చూసినరాజు ఆమెను పిలిపించి విచారించగా!విషయంఅంతా తెలిసింది.విరక్తి తో తను వనవాసానికి వెళుతున్నాను అనగానే వరరుచి నేను వస్తాను అని వెళ్లాడు. విక్రమార్కుడు రాజుగా,భట్టి మంతిగా రాజ్యపాలన చేయసాగారు.రాజ్యవిస్ధిర్ణత,నూతన నగరాల నిర్మాణం చేయదలచిన విక్రమార్కుడు అందుకు అను వైన ప్రదేశాలను నిర్ణయించమని భట్టినిపంపించాడు.అలాబయలుదేరిన భట్టి 'వచనపురం'అనే గ్రామంచేరువలోని 'గుణవతి'నదిలో దాహం తీర్చుకుని అక్కడ ఉన్నవేపచెట్టు వద్ద విశ్రమించగా,కొద్దిదూరంలోఊడలుదిగిన పెద్ద మర్రిచెట్టు, నీటికొలను,కాళీమాత ఆలయం కనిపించాయి.దగ్గరకు భట్టి వెళ్లిచూడగా కొలను మధ్యభాగాన నిలబడి త్రిశూలంఉంది.ఆలయ ముఖద్వారంవద్ద ఉన్న శిలా శాసనంలో ఇలాఉంది.'ఈకొలనులో స్నానమాచరించి భక్తి శ్రధ్ధలతో కాళీమాతను స్మరిస్తూ ఈమర్రిచెట్టు ఏడు ఊడలు ఓక్కవేటున తెగవేస్తూ అవి నేల తాకేలోపు కొలనులోని శూలం పైకి దూకి ప్రాణత్యాగం చేసేవారికి కాళీమాత ప్రత్యక్షమై కోరిన వరాలు ఇస్తుంది'అనిఉంది.ఆవిషయం భట్టి విక్రమార్కునికి తెలియజేసాడు. వెంటనే ఆప్రాంతానికి చేరిన విక్రమార్కుడు స్నానమాచరించి భక్తితో దేవిని పూజించి కాళీమాత నామంజపిస్తూ తనచేతి ఖడ్గంతో ఒక్క వేటున ఏడు మర్రిఊడలు తెగవేసి జైభధ్రకాళి అంటూ కొలను లోని శూలంపైకి దూకాడు.తృటికాలంలో విక్రమార్కుడు కాళీమాత పాదాలచెంత ఉన్నాడు. భక్తితో భట్టి విక్రమార్కులు ప్రణమిల్లారు."వత్సా నీభక్తికి సాహసానికి మెచ్చాను ఏంకావాలో కోరుకో"అంది కాళీమాత. "తల్లి నీపేరున ఇక్కడ ఉజ్జయిని నగరం నిర్మించ బోతున్నాను.ఇక్కడి నివసించే వారందరిని ఆశీర్వదించు" అన్నాడు విక్రమార్కుడు. వత్సా ఈమర్రిచెట్టు మెదలులో అపారానిధి ఉంది దాన్ని తీసి సుందరనగరం నిర్మించు.నీరాజ్యసభలో ధన్వంతరి-క్షపణకుడు-అమరసింహుడు-శంకువు-భేతాళభట్టి-ఘటకర్పరుడు-కాళిదాసు-వరాహమిహిరుడు-వరరుచి వంటివారి కవితా గోష్ఠులతో,విమోలకతీర్ధం-క్షాత్రాసంగమం-గయాతీర్ధం-గోమతికుండం-కాలభైరవతీర్ధం-నాగతీర్ధం-నృసింహతీర్ధం-అగస్తేశ్వరలింగం-గుహ్యేశ్వరలింగం-డూండేశ్వరలింగం-డమరకేశ్వరలింగంఅనాది కలేశ్వరలిం వంటి ఎనభై నాలుగుశైవ క్షేత్రాలు లతోపాటు, అష్టభైరవీలు-ఏకాదశరుద్రులు-ద్వాదశాధీత్యులు-షష్టగణేషులతో-పది విష్ణుదేవాలయాలతో నీరాజ్యవిరాజిల్లుతుంది.ఇంద్రాది దేవతలచే కొనియాడబడి చక్రవర్తి వై చక్కటి సుదీర్ఘ పరిపాలన చేస్తావు" అని ఆశీర్వదించింది కాళికాదేవి. అలావిక్రమార్కుని పేరు దేవేంద్రునిదాకా వెళ్లింది.ఒపర్యయం దేవేంద్రుడు తన సభలో నాట్యంచేసే రంభా-ఊర్వశి-మేనక-తిలోత్తమ-కుందా-తారా-సౌదామిని-హేమా-పుంజికస్ధల-పుష్పగంధి-సుకేసి-మహాశ్వేత-ప్రమోచ-మనోరమ-ప్రమధర-గీతాజ్ఞి-చారుహాసిని-చంద్రప్రభ-సోమ-విద్యున్మాలి-అంబుజాక్షి-కాంచనమాల వంటివారు నాట్యంచేసేవారు.వీరిలో రంభా,ఊర్వశి లలో ఎవరు గొప్ప నాట్యగత్తె అనే సంవాదం మొదలవ్వడంతో విక్రమార్కుని న్యాయనిర్ణేతగా ఇంద్రుడు ఆహ్వానించాడు. తుమ్మెదలను రెండు పూమాలలో పెట్టి రంభా,ఊర్వశి లను నాట్యంచేయమన్నాడు విక్రమార్కుడు.రంభ నాట్యంచేస్తూ పూమాలను గట్టిగా పట్టుకోవడంతో పూమాలలోని తుమ్మెద ఆమెను కుట్టింది.పూమాలను వదలిన రంభ తన ఓటమిని అంగీకరించింది. విక్రమార్కునికి ఇంద్రుడు నవరత్నలు పొదిగి,ముఫైరెండు మెట్లు మెట్టుకో సాలభంజికం కలిగిన స్వర్ణ సింహాసనం బహుకరించిదీనిపై కూర్చోని వేయి సంవత్సరాలు పరిపాలన చేయి అని ఆశీర్వదించాడు.భట్టి తపస్సు చేసి కాళీమాత దర్శనంపొంది,"తల్లి నాకు రెండు వేల సంవత్సరాల ఆయుష్సు ప్రసాదించు "అన్నాడు."విక్రమార్కుని తల నాకు సమర్పిసే "అందికాళీమాత.జరిగిన విషయం అంతా తెలుసుకుని కాళీమాత ఆలయానికి భట్టితోకలసి చేరిన విక్రమార్కుడు తనచేత కత్తితో తలఖండించుకుని కాళీమాత పాదాలపై వాలిపోయాడు. అదిచూసి ప్రత్యక్షమైన కాళీమాత"వత్సాభట్టి నీవుకోరుకున్నరెండువేలసంవత్సరాలఆయుష్సుప్రసాదిస్తున్నాను"అన్నది."తల్లి ఇంద్రుని వద్ద వేయి సంవత్సరాలు జీవించేలి వరం పొందిన నాసోదరుడు మరణించాడు.ఇప్పుడు ఇంద్రుడు ఇచ్చిన వరం వృధా కదా! రేపు మీవరంకూడా ఇంతేకదా"అన్నాడు భట్టి."నాయనా విక్రమార్కుడు మరణించలేదు చూడు నిద్రిస్తున్నాడు"అన్నది కాళిమాత.అప్పుడే నిద్రలేచాడు విక్రమార్కుడు.ఇరువురిని ఆశీర్వదించి అదృశ్యమైనది కాళిమాత."సోదరా కాళీమాత నాకు రెండువేల సంవత్సరాలు జీవించేవరం ప్రసాదించింది.సంవత్సరానికి నీవు ఆరు మాసాలు పాలనచేయి.మిగిలిన ఆరుమాసాలు దేశాటన చేయవచ్చు అప్పుడు నువ్వుకూడా రెండు వేలసంత్సరాలు పరిపాలించవచ్చు"అన్నాడు భట్టి.ఆసలహాను పాటించడానికి నిశ్చయించుకున్నాడు విక్రమార్కుడు. "భోజరాజా విక్రమార్కుని లోని సాహాసం నీలో ఉంటే ఈసింహాసనం అధిష్టించు "అంది మెదటి సాలభంజికం.ముహుర్తసమయంమించి పొవడంతో తన పరివారంతో వెనుతిరిగాడు భోజరాజు.
July 30, 2020 • T. VEDANTA SURY • Story